نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,380,000 ﷼ 1,380,000 ﷼ 1380000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,882,000 ﷼ 1,882,000 ﷼ 1882000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,460,000 ﷼ 2,460,000 ﷼ 2460000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,658,000 ﷼ 2,658,000 ﷼ 2658000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
145,000 ﷼ 145,000 ﷼ 145000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,360,000 ﷼ 1,360,000 ﷼ 1360000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,520,000 ﷼ 1,520,000 ﷼ 1520000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
2,520,000 ﷼ 2,520,000 ﷼ 2520000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
1,920,000 ﷼ 1,920,000 ﷼ 1920000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
840,000 ﷼ 840,000 ﷼ 840000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
7,520,000 ﷼ 7,520,000 ﷼ 7520000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
8,570,000 ﷼ 8,570,000 ﷼ 8570000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,075,000 ﷼ 2,075,000 ﷼ 2075000.0 IRR