نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,240,000 ﷼ 1,240,000 ﷼ 1240000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,471,000 ﷼ 1,471,000 ﷼ 1471000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
1,625,000 ﷼ 1,625,000 ﷼ 1625000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,534,000 ﷼ 1,534,000 ﷼ 1534000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,060,000 ﷼ 2,060,000 ﷼ 2060000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
2,350,000 ﷼ 2,350,000 ﷼ 2350000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,138,000 ﷼ 1,138,000 ﷼ 1138000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,070,000 ﷼ 2,070,000 ﷼ 2070000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,090,000 ﷼ 1,090,000 ﷼ 1090000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,168,000 ﷼ 1,168,000 ﷼ 1168000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
1,985,000 ﷼ 1,985,000 ﷼ 1985000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
1,607,000 ﷼ 1,607,000 ﷼ 1607000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
735,000 ﷼ 735,000 ﷼ 735000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
735,000 ﷼ 735,000 ﷼ 735000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
6,030,000 ﷼ 6,030,000 ﷼ 6030000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
6,910,000 ﷼ 6,910,000 ﷼ 6910000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,835,000 ﷼ 1,835,000 ﷼ 1835000.0 IRR