نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پسته کله قوچی ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
پسته کله قوچی ممتاز شور
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری خام تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری شور
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته احمد آقایی خام تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
پسته احمد آقایی شور تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز شور تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
پسته مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته خلال تواضع
0.0 / 5
3,600,000 ﷼ 3,600,000 ﷼ 3600000.0 IRR
کره پسته تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR